khách hàng tiềm năng

TikTok ra mắt quảng cáo tạo khách hàng tiềm năng

TikTok đang tìm cách giúp các nhà quảng cáo có được cái nhìn sâu sắc trực tiếp hơn về khách hàng tiềm năng thông qua tùy chọn quảng cáo Thế hệ khách hàng tiềm năng mới, cho phép các thương hiệu thu thập dữ liệu người dùng trực tiếp từ quảng cáo trong luồng của họ.